Svetovalna služba pomaga vsem možnim udeležencem v šoli (učencem, učiteljem, vodstvu, staršem) in z njimi sodeluje na naslednjih področjih vsakdanjega življenja in dela v šoli:

  • učenja in poučevanja
  • šolske kulture, vzgoje, klime in reda
  • telesnega, osebnega in socialnega razvoja
  • šolanja in karierne orientacije
  • socialno-ekonomske stiske.

 

Na šoli delo šolske svetovalne službe opravljamo:

  • Lucija Blažič – pedagoginja

Področja: vpis šolskih novincev, odlogi šolanja, prepisi učencev, koordinacija izobraževanja na domu in dela z učenci priseljenci, NPZ, koordinacija preventivnih delavnic in zdravniških pregledov, socialne in ekonomske stiske, vodenje postopkov po ZUP-u (subvencioniranje šole v naravi, status športnika in kulturnika, oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih itd.).

Kontakt: lucija.blazic@guest.arnes.si, 031 744 410

 

  • Katarina Šepetavc – pedagoginja

Področja: koordinacija dela z učenci z učnimi težavami in posebnimi potrebami, hramba šolske dokumentacije, popravni in predmetni izpiti, karierna orientacija in vpis učencev v srednje šole.

Kontakt: katarina.sepetavc@guest.arnes.si, 051 660 465

 

  • Mateja Kralj – psihologinja

Področja: pomoč učiteljem pri delu z oddelkom, čustvene stiske otrok, odkrivanje in koordinacija dela z nadarjenimi učenci.

Kontakt: mateja.kralj6@guest.arnes.si, 064 237 357

 

  • Aleksandra Angelsky – psihologinja

Področja: svetovalno delo z učenci in starši Romi.

Kontakt: aleksandra.angelsky@guest.arnes.si, 064 226 066